The Sharks 69

"Musik muss Spaß machen" lautet das oberste Gebot der Gruppe.

 

Bernd Eilbacher (Gitarre, Gesang)
Helmut Demel (Bass, Gesang)
Michael Picard (Keyboard, Gesang)
Eva Bückner (Gesang)
Nils Eilbacher (Gitarre, Gesang)
Bernhard "Randy" Kern (Schlagzeug, Gesang)